Sadarbībā ar biedrību “Bauskas vecpilsēta” un Bauskas pili rīkotā semināra ietvaros notiks diskusija par pilsētas vēsturiskā centra – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – attīstības potenciālu, padarot to par pilsētniekiem un viesiem ērtu un pievilcīgu vidi. Bauskas iedzīvotāji un uzņēmēji tiks rosināti vairāk apzināt un izmantot savas ainaviski un kultūrvēsturiski bagātās pilsētas iespējas.
Semināra dalībnieki uzzinās gan par B a u s k a s     v e c p i l s ē t a s vērtībām, gan arī varēs salīdzināt Bausku ar citu Latvijas vēsturisko pilsētu attīstības iespējām un scenārijiem.

Seminārs notiek Bauskas pilī:

16:16:15         Ievadvārdi un atklāšana

16:15:16:45    ? D a i g a  L ē v a l d e, arhitekte. “Bauskas vēsturiskā centra apsekošana”

16:45-17:15    ? I l m ā r s  D i r v e i k s, Dr.Arh. “Vecpilsētas kultūrainavas analīze – Talsu piemērs”

17:15-17:45    ? J ā n i s L a z d ā n s, Padures muižas īpašnieks. “Vēsturiskās vides uzņēmējdarbības potenciāls”

17:45-18:00    ? I e v a  B r o n k o  P a s t o r e, biedrība “Bauskas vecpilsēta” “Bauskas vecpilsētas kopienas tete-a-tete”

18:00-18:30    ? A r t ū r s  L a p i ņ š, .PhD Art. “Latvijas vēsturisko pilsētu aksioloģija”

18:30-19:00    Diskusijas un semināra noslēgums

Latvijas Arhitektu savienība ir šo semināru novērtējusi kā kompetences paaugstināšanas pasākumu un par tā apmeklējumu tiks piešķirti 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās izvēles pasākumu sadaļā.