LAS sertifikāts arhitekta praksei Nr.10-0758
LAK Restauratoru ģildes amata meistara prakses sertifikāts Nr. 15-1/1-38/2 :
1) Vēsturisko būvju ekspertīze, t.sk. tehnisko atzinumu sagatavošana,
2) arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana,
3) konservācijas – restaurācijas projektu un tehnisko risinājumu sagatavošana
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes apliecība par atbilstību restauratora – vecmeistara kvalifikācijas kritērijiem arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē Nr. 386