Lai pievienotu Rakstu Mājas lapai, galvenās lapas apakšējā daļā izvēlamies ‘Ienākt’:

Autorizācijas logā ierakstam Lietotāja vārdu (User name) un paroli (Password):

No rediģēšanas loga kreisās puses izvēlnes norādam ‘Posts => Add new’, vai arī lapas augšpusē labajā pusē izvēlamies ‘New post’:


TEKSTS
Teksta rediģēšanas logā darbojamies, kā jebkurā teksta redaktorā – pievienojam nosaukumu (‘Title’) un rakstam tekstu – vai arī iekopējam no iepriekš sagatavotā faila (par attēlu pievienošanu mazliet zemāk):

Par Raksta noformēšanu. Teksta sākumā tiek ievietots attēls ar izmēru 800 x 250 px (šāds izmērs nodrošina visiem ierakstiem vienotu izskatu galvenajā lapā). Teksta pirmās rindas no tālākā ir atdalītas ar sadaļu ‘More..’, kas nozīmē, ka Galvenajā lapā parādīsies tikai šīs rindas (‘More’ izvēlamies no rediģēšanas rindas):

Kad Ieraksts sagatavots, to var aplūkot bez publicēšanas (‘Preview’), vai arī publicēt (‘Publish’ labajā pusē). Pirms publicēšanas jāveic teksta indeksācija:

– jāieraksta atslēgas vārdi (keywords) (Pilsēta, objekta nosaukums),
– jāizvēlas objekta Kategorija (category),
– jāizvēlas objekta kategorija – Objekta izstrādāšanas gads

Tālākās izmaiņas Rakstā, ja tādas tiek ieviestas, apstiprina ar ‘Update’.
– – –
ATTĒLI
Lai  pievienotu attēlus (jpg failus), rediģēšanas izvēlnē norādam ‘Insert image’; jaunajā logā izvēlamies ‘Select files’, atlasam jpg failus no sava datora un augšupielādējam tos uz servera:

Uzmanību: failus pirms augšupielādēšanas nepieciešams samazināt – optimālais (un vairumā gadījumu pietiekamais) vertikālais izmērs ir 800px.

Tālāk izvēlamies ‘Save all changes’.

Lai ievietotu attēlus Ierakstā , pārejam uz sadaļu ‘Gallery’. Varam pievienot katru attēlu atsevišķi, uz tā uzklikšķinot, norādot attēla novietošanas veidu (‘Alignment’), izmēru (‘Size’) un norādam ‘Insert into post’:

Varam pievienot arī uzreiz vairāku attēlu galeriju (‘Gallery’), norādot cik rindās vēlamies izkārtot attēlus (‘Gallery columns – parasti 3..5), un izvēlamies ‘Insert gallery’.

Par jautājumiem un ierosinājumiem droši rakstīt:
Artūrs
Labu rakstīšanu.. ????