2023. gada 14. jūlijā Talsu tirgus paviljona telpās norisinājās SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas ” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Talsu būvvaldi rīkotais seminārs un diskusija par vecpilsētas arhitektoniskajām vērtībām un to revalorizāciju pilsētas centra attīstības kontekstā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki, tostarp arhitekti, pašvaldību darbinieki un vietējie iedzīvotāji.

Pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma 2018.gada vasarā – rudenī tika veikta Talsu kultūrvēsturiskā mantojuma inventarizācija. Apsekotā teritorija sakrīt ar pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7450 – “Talsu pilsētas vēsturiskais centrs” robežām, tā aizsargjoslu un piegulošās apbūves un kultūrainavas teritoriju, kurā ietilpst vairāki arheoloģijas pieminekļi. Papildus apsekota pilsētas R daļa ap Raiņa, Brīvības, Dundagas un K.Valdemāra ielām. Darba apjomā iekļautas arī atsevišķas teritorijas ārpus vēsturiskā centra, kam veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, piemineklim piekļautās aizsardzības joslas un potenciālās aizsargājamās teritorijas apbūves, un plānojuma, arheoloģisko pieminekļu inventarizācija un kultūrainavas vispārēja inventarizācija.

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” direktore Baiba Eglāja nolasīja Ilmāra Dirveika referātu “Talsu vecpilsētas kultūrainavas analīze”.

Arhitekte Daiga Lēvalde referātā “Talsu vecpilsēta detaļās” iepazīstināja ar arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē konstatētajiem Talsu pilsētvides aspektiem.

Arhitekts PhD.art. Arturs Lapiņš referātā “Latvijas vēsturisko pilsētu aksioloģija” sniedza teorētisku ieskatu arhitektūras un pilsētvides pētniecības aspektos.

Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Dr.arch. Jana Jākobsone dalījās savas pilsētas pieredzē referātā “Vecpilsētas attīstības instrumenti. Kuldīgas pieredze”.

Talsu novada pašvaldības pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jau paveikto un iezīmēja iespējas nākotnei.

Semināra noslēgumā notika diskusija par pilsētas vēsturiskā centra attīstības potenciālu, lai padarītu to par pilsētniekiem un viesiem ērtu un pievilcīgu vidi. Iedzīvotāji tika rosināti vairāk apzināt un izmantot savas ainaviski un kultūrvēsturiski bagātās pilsētas iespējas. Vecpilsētas vērtību identificēšana ļau salīdzināt Talsus ar citu Latvijas vēsturisko pilsētu attīstības iespējām un scenārijiem.

Paldies dalībniekiem un plašajam klausītāju lokam!